Política de Privadesa i Protecció de dades

Responsable de l’tractament:

Raó social: SALRAMAT, SLU
Domicili social: Volta 9-08.224 Terrassa (Barcelona)
Corru electrònic: lopd@petitluxe.cat
CIF: B66334285

Mitjançant aquest avís, l’empresa informa els usuaris del lloc web que, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades ia la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de l’responsable de l’tractament indicat anteriorment.

L’accés al nostre lloc web no exigeix ​​que l’usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l’accés i navegació a través d’aquest espai web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i de les galetes.

Legitimació de l’tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució de l’contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la tramesa del seu Currículum Vitae, i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, encara que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

Finalitat de l’tractament

L’informem que es recullen exclusivament les dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a alguns / es de les següents finalitats:

Gestionar la relació comercial existent i aquelles gestions administratives pròpies de la mateixa.
Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa, i per tant, no limitadora, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
Gestionar l’enviament del seu currículum vitae a través de la inscripció a les diferents ofertes d’ocupació de el grup.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa i la resta d’empreses de el grup són els destinataris finals d’aquestes dades i són els que decideixen sobre la finalitat, el contingut i l’ús de l’tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzessin cessions a terceres empreses externes a el grup, excepte en cas d’obligació legal o interès legítim per dur a terme les relacions existents entre les parts.

Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa patent el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimits en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que hi hagi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, a el bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

Drets dels usuaris

Finalment, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia de el document d’identitat a l’correu electrònic de l’empresa lopd@petitluxe.cat.

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que els concerneixen o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Exercir la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al C / Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, elaborar informació estadística, analitzar els seus hàbits de navegació i inferir grups d’interès. Això ens permet personalitzar el contingut que oferim i obtenir informació sobre quines seccions susciten interès, permetent a més millorar la pàgina web i la seva seguretat. Si fa clic al botó «D’acord», acceptarà la implementació de les galetes i només llavors s’implantaran. Si fa clic a «Rebutjar», accedirà a la Política de Cookies on trobareu més. Aquest banner es mantindrà actiu fins que s’executi alguna d’aquestes dues opcions.
× Gestioni la seva reserva